Laster...
Logo. Artsdatabanken

Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Deres hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygges broer mellom vitenskap og samfunn.

Logo. Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet - ArtDatabanken

ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper – en länk mellan forskare, naturvårdare och allmänheten. ArtDatabanken arbetar för ett rikt växt- och djurliv i Sverige och internationellt. I arbetsuppgifterna ingår att samla in, utvärdera och lagra information om hotade och missgynnade växter, svampar och djur, bedöma graden och typen av hot och sammanställa s.k. rödlistor. ArtDatabanken tillhändahåller och sprider information om de rödlistade arterna, utarbetar förslag till åtgärder samt initierar forskning.

Logo. Svenska artprojektet

Svenska artprojektet

ArtDatabanken fick 2002 i uppdrag av Sveriges riksdag att kartlägga alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur och skapa ett standardverk som beskriver dem. Syftet är att göra kunskapen om de svenska arterna tillgänglig för forskare, naturvårdare och allmänhet.

Logo. Norsk Botanisk Forening

Norsk botanisk forening

Norsk botanisk forening er foreningen for planteinteresserte i Norge. Den samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfotbotanikere og andre med interesse for norsk flora. Foreningen ble startet i 1935, og har i dag ca 1500 medlemmer over hele landet. Den er organisert i tolv grunnorganisasjoner, som dekker områder av ulik størrelse.

Logo. Den virtuella floran

Den virtuella floran

Den virtuella floran är en databas med uppgifter om svenska växter, där varje växt presenteras med en beskrivning och uppgifter om dess utbredning och användning. Bilder och utbredningskartor finns, liksom möjlighet att ta fram uppgifter om särskilda grupper av växter, till exempel landskapsblommor, träd, spånadsväxter eller köttätande växter.

Logo. UiO: Botanisk hage

UiO: Naturhistorisk museum | Botanisk hage

Samlingene i Botanisk hage omfatter over 8 500 plantearter fra ulike deler av verden, og brukes i undervisning, formidling og forskning. Plantene dyrkes i veksthus og i ulike avdelinger på friland. Botanisk hage formidler kunnskap om mangfoldet i planteriket og betydningen av at dette mangfoldet bevares. Planter som er truet eller sårbare i norsk natur tas vare på i Botanisk hage. Som en grønn lunge i storbyen er Botanisk hage også et viktig rekreasjonsområde for Oslos befolkning.

Logo. Miljølære

Miljølære.no

Miljølare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder. Observasjonene deles og kan sammenlignes.

Logo. Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ble stiftet i 1957, og er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. En viktig del av vårt arbeid har vært å være bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet. Etter hvert har bevaring av fugleartene og deres leveområder blitt mer sentralt i foreningens arbeid. NOF står for en linje hvor vi gjennom dokumentasjon av faktiske forhold forsøker å påvirke utviklingen til fuglenes beste.

Logo. Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark omfatter 340 kvadratkilometer fastland, øyer, skjær og havbunn i Tjøme og Nøtterøy kommune. Den strekker seg fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør. Øyene sør for Hvasser, Verden ende og Moutmarka inngår i nasjonalparken. Midt i Oslofjorden grenser Færder nasjonalpark til Ytre Hvaler nasjonalpark.

Færder nasjonalpark er et av landets aller viktigste områder for kystnært friluftsliv, og store arealer er sikret som offentlig eide friluftsområder. Båtturer, padling, vannsport, fotturer, fiske og bading er populære aktiviteter her. I tillegg til å være et viktig nærområde for fastboende og hytteiere, gjør nærheten til Tønsberg by og det tett befolkede Oslo-området at Færder nasjonalpark blir mye bruk.

Logo. Svalbard Globale Frøhvelv

Svalbard Globale Frøhvelv

Å sikre at det genetiske mangfoldet i verdens matplanter bevares for framtidige generasjoner er et viktig bidrag til kampen mot sult og fattigdom i utviklingslandene. Der har den største plantediversiteten sin opprinnelse, og der er behovet for matvaresikkerhet og videreutvikling av jordbruket prekært. Svalbard Globale frøhvelv som nå er etablert i permafrosten inne i fjellene på Svalbard er konstruert for oppbevaring av sikkerhetsduplikater av frø fra frøsamlinger over hele verden.